محمد مهدی محمدی

مدیرعامل

Reza Allahbedashti

رضا اله بداشتی

نایب رییس مدیرعامل

محمود یاوری

عضو هیات مدیره

محمدحسین جمشیدپور

عضو هیات مدیره -معاونت اجرا

مسعود سعیدی

رییس هیات مدیره

سید محسن سعیدی

مدیرواحد تحقیق و توسعه

غلامحسین فرحپور

مدیر پروژه و سرپرست اجرا

علیرضا جمشیدپور

مدیرپروژه و سرپرست اجرا

احسان پازوکی

مدیرپروژه

غلامرضا نیک فر

مدیرواحد سرویس و نگهداری

حامد بندبند

مدیرواحد طراحی

شهاب الدین خوارزمی

کنترل کیفیت

احمد عزیزی

مدیرتولید

امین دادور

مدیرپروژه