سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش خون جاری در رگ های زندگی هر کار و کسب است. این روزها اغلب فروشندگان محصول، سطحی از خدمات را ارائه می دهند وکمتر شرکتی را می توان یافت که ادعا کند آنچه می فروشد، به کلی عاری از هر گونه خدمت است.

ما نیز در این مجموعه شاید بتوانیم به هزاران روش ساده و پیچیده به مشتریان جدید دست پیدا کنیم، اما مادامی که تا انتهای مسیر با هر یک از آن ها همراه نشویم و با ارائه خدمات و راه حل های مناسب، مسأله های آن ها را پاسخگو نباشیم، هیچ یک از مشتریان به ما وفادار نخواهند ماند. در ایساتیس خدمات پس از فروش و نگهداری آخرین حلقه از زنجیره ارائه یک محصول خوب و قابل اعتماد ایرانی است.

به همین منظور و برای همراهی هر چه بیشتر با مشتریان، ایساتیس بخش سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش خود را در سال جاری به عنوان واحدی مستقل راه اندازی کرده تا هم مسئولیت آن چه می فروشد را بر عهده بگیرد، هم فارغ از برند و شرکت فروشنده، به تمامی کاربران آسانسور و پله برقی در ایران خدمات فنی مهندسی ارائه کند. در این مسیر متخصصان و مهندسانی آگاه و با تجربه ایساتیس را همراهی خواهند کرد و با تعهد به ارزش های سازمانی و هم چنین در نظر داشتن "ده فرمان" ایساتیس، قاعده بازی را در عرصه خدمات آسانسور و پله برقی در کشور، تغییر خواهند داد.

در این بخش ما افتخار بازسازی، استاندار سازی و نگهداری بسیاری از مجموعه های بزرگ در کشور را بر عهده داریم. از جمله:
شهرک مسکونی شهید چمران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه شهید بهشتی