هر پروژه‌ای داستان منحصر‌به‌فرد خودش را دارد؛ در واقع ما در هر پروژه چالشی جدید برای خود تعریف کرده‌ایم.تیم‌های طراحی، تحقیق و توسعه و ساخت، رویه‌های معمول و جاری را به چالش کشیده و تعریف جدیدی از کلیه فرآیندها تدوین کرده‌اند. معرفی نسل سوم آسانسورهای کشور، عبور از مرحله مونتاژ صرف بود، که در ایساتیس طی همین فرآیندها تکمیل و عملیاتی شد. آسانسورهای نسل سوم، آغاز حرکت به سمت محصولاتی است در شان ایرانی و ایران. برخی از این چالش‌ها را با هم مرور می‌کنیم.

به ازای هر محصول و خدمتی که ارائه می‌دهیم پاسخگو خواهیم بود.

تماس با ما