تابلو فرمان

تابلو فرمان آرکل

تیپ تابلو:

نوع درایو:

نوع موتور:

حداکثر جریان خروجی:

مد کنترلی:

حداکثر سرعت (متر بر ثانیه):

حداکثر تعداد طبقات:

نوع جعبه رویزیون:

سرویس دهی:

نوع سیستم نجات اضطراری:

قابلیت حرکت دستی:

قابلیت APS:

 

تابلو فرمان اشمارت

تیپ تابلو:

نوع درایو:

نوع موتور:

حداکثر جریان خروجی:

مد کنترلی:

حداکثر سرعت (متر بر ثانیه):

حداکثر تعداد طبقات:

نوع جعبه رویزیون:

سرویس دهی:

نوع سیستم نجات اضطراری:

قابلیت حرکت دستی:

قابلیت APS:

 

تابلو فرمان کلن مورگن

تیپ تابلو:

نوع درایو:

نوع موتور:

حداکثر جریان خروجی:

مد کنترلی:

حداکثر سرعت (متر بر ثانیه):

حداکثر تعداد طبقات:

نوع جعبه رویزیون:

سرویس دهی:

نوع سیستم نجات اضطراری:

قابلیت حرکت دستی:

قابلیت APS:

 

تابلو فرمان آرین

تیپ تابلو:

نوع درایو:

نوع موتور:

حداکثر جریان خروجی:

مد کنترلی:

حداکثر سرعت (متر بر ثانیه):

حداکثر تعداد طبقات:

نوع جعبه رویزیون:

سرویس دهی:

نوع سیستم نجات اضطراری:

قابلیت حرکت دستی:

قابلیت APS: